Katedra genetiky

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4