ProjektPOZOR!

Registrácia do projektu Genetika na kolesách je nateraz zatvorená.

Poďakovanie:

Chceli by sme sa poďakovať všetkým doterajším účastníkom a dúfame, že ste si genetiku na kolesách užili aspoň tak ako my. V prípade opätovného otvorenia projektu, budú informácie zverejnené na tejto stránke a stredné školy budú upozornené prostredníctvom informačného letáka.

Výsledky riešenia projektu:

 • 22 realizovaných praktických cvičení na stredných školách Slovenska (zapojených 708 študentov)
 • 25 popularizačných prednášok pre študentov
 • 9 workshopov pre učiteľov biológie
 • 2 letné školy genetiky pre študentov
 • 1 letná škola genetiky pre stredoškolských učiteľov
 •  praktické cvičenia pre študentov učiteľských kombinácii v školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018 (spolu 91)

Financovanie:

2019 - 2020

Projekt realizovaný s podporou Nadácie Eset.


2016 - 2018

Projekt bol realizovaný s podporou kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). Číslo projektu: 009UK-4/2016.

Ciele projektu:
 1. Organizácia prednášok a experimentov priamo na stredných školách.
 2. Vybudovanie tzv. mobilného laboratórneho praktika.
 3. Organizácia workshopov pre stredoškolských učiteľov.  
 4. Organizácia letného workshopu pre stredoškolských študentov.
 5. Príprava učebných textov pre učiteľov biológie na stredných školách.
Študenti stredných škôl budú o najnovších poznatkoch v genetike informovaní prostredníctvom prednášok, ktoré budú realizované priamo na samotnej strednej škole. Prezentované témy budú pokrývať široké spektrum aktuálnych problémov riešených v tejto vednej oblasti (napr. klonovanie, geneticky modifikované organizmy, genetika v kriminalistike, epigenetika a pod.). Ku každej prednáške bude navrhnutý experiment, ktorý by bol ľahko uskutočniteľný v laboratóriách priamo na strednej škole (napr. izolácia DNA, restrikčná analýza DNA, PCR a jej využitie a pod.). Vrámci projektu bude zriadené tzv. mobilné laboratórium, ktoré bude zabezpečovať prístrojové a materiálne vybavenie experimentu. Výhoda realizácie experimentu priamo na strednej škole spočíva vo väčšom množstve oslovených študentov (cca 30 na jednu prednášku a praktické cvičenie).
Základné informácie o cvičeniach:
 • organizátori praktických cvičení a prednášok: Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (lektori, 1-2 vedeckí pracovníci + dvaja doktorandi)
 • jedno cvičenie trvá 2 vyučovacie hodiny, prednáška 1 vyučovaciu hodinu
 • počet študentov na praktickom cvičení maximálne 30 
 • technické zabezpečenie zabezpečíme sami, stačí nám poskytnúť miestnosť

10805856_966876273378247_1324192106876963830_njpg


Genetika na kolesách v médiách